Logo-Girasol-Edicions
CONDICIONS GENERALS

OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts en el lloc web https://girasoledicions.com, del qual és titular MONTSERRAT CUFÍ ADROHER (d’ara endavant, GIRASOL EDICIONS).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

1.IDENTIFICACIÓ

GIRASOL EDICIONS, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació és: MONTSERRAT CUFÍ ADROHER.
 • El seu nom comercial és: GIRASOL EDICIONS.
 • El seu CIF és: 40446018N.
 • El seu domicili està en: C/ Vilallonga, 12 – 17600 Figueres – GIRONA.


2.COMUNICACIONS

 • Per comunicar-se amb nosaltres:

 • Tel.: 696820594.
 • Email: mrratcufi78@gmail.com
 • Adreça: C/ Vilallonga, 12, 17600-Figueres (GIRONA).


Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i GIRASOL EDICIONS es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


3.PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

GIRASOL EDICIONS es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als usuaris. D’aquesta manera, GIRASOL EDICIONS podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix GIRASOL EDICIONS es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.

Una vegada dins de https://girasoledicions.com, i per adquirir els diferents productes que es puguin oferir, l’usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en https://girasoledicions.com.

4.DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

 

PRODUCTES

GIRASOL EDICIONS pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de https://girasoledicions.com. En general els productes que pugui oferir tenen naturalesa il·limitada, ja que el producte és en format electrònic i generalment es poden realitzar còpies de forma il·limitada. Des d’aquest punt de vista, la disponibilitat del o dels productes que es puguin oferir en la web és il·limitada.


5.PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

 • Emplenar les dades en el formulari web.
 • Clicar la casella de selecció de les condicions generals i política de privacitat i enviar el formulari.
 • Rebrà un correu electrònic en el qual se li indicarà un número de compte per a realitzar la transferència.
 • Realitzada la transferència, en el termini màxim de 24 hores rebrà el producte per correu electrònic.


Així mateix és recomanable que l’usuari imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de l’adquisició enviat per GIRASOL EDICIONS per correu electrònic.

6.LLIURAMENT

El producte s’entregarà al comprador per correu electrònic, en el termini màxim de 24 hores des de que GIRASOL EDICIONS rep el pagament.

7.PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen en https://girasoledicions.com vindran expressats en Euros.


PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes es reflecteixen en cadascun del/dels producte/s que apareguin en la web.

 • Els productes tenen l’IVA inclòs.
 • El tipus d’IVA és del 4%.
 • Despeses d’enviament: No.
 • Altres despeses addicionals: No.


Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la compra.


8.FORMES DE PAGAMENT

Per Transferència bancària. El número de compte per a realitzar la transferència s’indicarà a l’usuari mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, tal i com s’ha dit en l’apartat 5 d’aquest document.


9.POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

En aquest cas no s’aplica el Dret de DESISTIMENT regulat en l’article 102 i ss. del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, ja que està inclòs en les excepcions indicades en la citada norma, concretament perquè la prestació ha sigut completament executada.


10.GARANTIA

Els productes adquirits a través de https://girasoledicions.com son de naturalesa electrònica i, per tant, no solen tenir errors o tares que sí poden ocasionar-se en productes d’altra naturalesa. De totes formes, posem a la vostra disposició en aquest document les vies per contactar-nos en el cas que el producte sigui il·legible, no es pugui obrir l’arxiu o qualsevol altre problema que es pugui produir per tal de poder-lo substituir per un producte exactament igual donada la seva naturalesa d’exemplars il·limitats.


11.ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant GIRASOL EDICIONS el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Al final d’aquest document trobarà un formulari de reclamacions, de totes formes pot resoldre la reclamació directament contactant-nos pels mitjans indicats en aquest document (telèfon i/o email).

12.LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent i particularment per:

 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació.
 • Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així́ com el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
 • Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions generals o del contingut de la pàgina web, en general, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres.

Tota la informació i documentació disponible en les versions en altres idiomes de la present pàgina web, es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut d’aquestes versions i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d’aquesta última. La llengua utilitzada serà́ el Castellà.

FORMULARI DE RECLAMACIONS